Neznalosť zákona neospravedlňuje

Nezáleží na tom v akej oblasti podnikáte, záplava zákonov, noviel a nariadení sa na podnikateľa valí z každej strany. Pokiaľ sa chcete vyhnúť sankciám zo strany štátnych inštitúcií, musíte byť „ v obraze“, lebo NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE. Argumenty, že vaše konanie bolo neúmyselné, kontrolné orgány štátu neberú do úvahy a vaše pochybenie „odmenia“ pokutou.

Kto vám môže udeliť pokutu?

Sociálna poisťovňa

Za porušenie povinnosti ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže Sociálna poisťovňa uložiť na základe § 239 zákona pokutu až do 16 596,96 EUR. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne môže uložiť pokutu za porušenie nasledovných povinností, ustanovených zákonom:

– povinnosť poistenca preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia a povinnosť poistenca plniť ďalšie povinnosti ustanovené zákonom podľa § 227 zákona,
– povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 228 zákona,
– odhlasovaciu povinnosť fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) zákona podľa § 229 ods. 1 zákona,
– povinnosti zamestnávateľa podľa § 231 zákona,
– povinnosti ďalších právnických osôb podľa § 233 zákona.

Na určenie sumy pokuty platí Sadzobník pokút Sociálnej poisťovne, schválený generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Suma pokuty pri porušení jednotlivých povinností sa určí v závislosti od rozpätia sadzby podľa Sadzobníka pokút Sociálnej poisťovne pri zohľadnení závažnosti porušenia povinnosti.

Daňový úrad

Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správny delikt ak :

a) nepodá daňové priznanie v

1. ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 16 000 eur,
2. lehote určenej správcom dane vo výzve – pokuta od 60 eur až do 32 000 eur,

b) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote- pokuta od 60 eur až do 20 000 eur,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote- pokuta od 30 eur až do 3 000 eur
d) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane- pokuta od 60 eur až do 3 000 eur,
e) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,
f) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,
g) uplatní si nárok vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov,
h) zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,
i) uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje

1. zvýšenie dane,
2. zníženie nadmerného odpočtu,
3. zníženie uplatneného vrátenia dane napr. spotrebné dane alebo
4. zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu, napr. zákon č. 595/2003 Z. z.

j) nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i) napr. nepodanie súhrnného výkazu, prehľadu – pokuta od 60 eur až do 3 000 eur.

Za spáchanie správneho deliktu správca dane ukladá pokuty, pričom pokutu neuloží, ak nepresiahne 5 eur, a ak je správcom dane obec, ak nepresiahne 3 eurá.  (Zdroj: https://podpora.financnasprava.sk/911380-Pokuty)

Daňový úrad alebo colný úrad

Uloží pokutu za správny delikt pri porušení Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a novely č. 361/2003 Z. z. zákona o ERP vo výške od 50€ – do 40 000€ v závislosti od porušenia zákona.

Živnostenský úrad

1. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 1659 eur.

2. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 3319 eur.

3. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom koncesovanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 6638 eur.

4. Živnostenský úrad uloží podnikateľovi pokutu až do 3319 eur, ak podnikateľ

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť,

b) nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3

5. Živnostenský úrad uloží podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),

b) neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,

c) nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.

6. Živnostenský úrad uloží podnikateľovi pokutu až do 663 eur, ak podnikateľ

a) neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť (§ 11 ods. 7 prvá veta),

b) neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť (§ 11 ods. 9),

c) neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1) alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1),

d) poruší povinnosť podľa § 30 ods. 5,

e) neoznámi zrušenie prevádzkarne (§ 17 ods. 6).

7. Živnostenský úrad uloží zodpovednému zástupcovi pokutu až do 663 eur, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).

8. Za porušenie povinností ustanovených v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c), d) a e) môže kontrolór uložiť podnikateľovi blokovú pokutu do 165 eur, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Podľa § 57, odsek 47 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov hrozí pokuta za neposkytovanie služieb PZS zamestnancom od 165,9 € do 99 581,7 €.

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Výška pokút a poriadkových pokút za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. a novely č. 84/2014 Z.z. § 68 môže byť stanovená v závislosti od jednotlivých typov povinností, ich podstaty a záväznosti ich porušenia od 150 do 200 000 €.

Inšpektorát práce

V zmysle Zákona č.125/2006 Z.z. je s prihliadnutím najmä na závažnosť zisteného porušenia povinností a závažnosť ich následkov oprávnený, resp. povinný uložiť pokutu vo výške od 2 000 € do 200 000 €.

Slovenská obchodná inšpekcia

Za porušenie povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru(SOI) v zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona povinnosť zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 66 387, 83 €.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS)

Podľa zákona152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákona 42/2013 Z.z. môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi uložiť pokutu od 100 € do 100 000 €.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *