Práva a povinnosti pri kontrole SOI

Aké práva a povinnosti má podnikateľ pri kontrole SOI? Čo môže SOI a ako postupuje? Dostanem pokutu? Aj toto sú otázky, ktoré si často kladú predajcovia. Základné zhrnutie práv a povinností nájdete v tomto článku.

Vaše povinnosti ako kontrolovanej osoby voči SOI

  • Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť vstup do objektov, prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s predajom výrobkov a poskytovaním služieb.
  • Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.
  • Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady skúšok na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Vaše práva pri kontrole SOI

Kontrolovaná osoba má právo za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov, ak to povaha výrobkov umožňuje, a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky.

Povinnosť SOI:

  • Inšpektor je povinný sa preukázať pri kontrole preukazom Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý ho oprávňuje na výkon kontroly.
  • Inšpektor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti s ňou, okrem skutočností, ktoré treba zverejniť podľa § 8 ods. 1 písm. d).

SOI je pri kontrole oprávnená:

a) vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b) požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie a doklady,
c) požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov,
d) zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovania služieb (§ 6),
e) nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu, a ak treba, aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby, nariadiť zverejnenie upozornení na riziká výrobkov v prípade ohrozenia života alebo zdravia, alebo majetku spotrebiteľov.
f) vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov,
g) vykonávať kontrolné nákupy.

Slovenská obchodná inšpekcia môže prizvať ku kontrole zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvané osoby“) s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontrolnej úlohy. Prizvané osoby majú práva a povinnosti inšpektorov v rozsahu im vydaného oprávnenia okrem oprávnenia podľa odseku 5 písm. b) a f).

Inšpektor SOI je pri kontrole oprávnený:

a) vstupovať do prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s výrobou, predajom výrobkov a poskytovaním služieb; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť týmto dotknutá,
b) overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
c) požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia,
d) odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,
e) požadovať od kontrolovaných osôb, aby v určenej lehote odstránili zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky,
f) uložiť pokutu v blokovom konaní, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
g) nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE vykonávanej náhodne, a ak je dôvod na obavy, že výrobok neposkytuje požadovanú úroveň ochrany oprávneného záujmu; 14a) požadovať dokumentáciu v rozsahu podľa osobitného predpisu, 14b) a to v štátnom jazyku môže len vtedy, ak je to nevyhnutné a primerané riziku, ktoré výrobok môže predstavovať,
h) vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov,
i) vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou.

Výsledky kontroly SOI:

Inšpektor na základe výsledkov kontroly na mieste predaja výrobkov alebo poskytovania služieb môže prijať Opatrenia na mieste, inšpektor je povinný vyhotoviť o prijatých opatreniach vyhotoviť písomný záznam.

Opatrenia na mieste:

1. zakáže do vykonania nápravy:

a) dodávku, predaj alebo použitie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom,
b) výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti až na dva prevádzkové alebo predajné dni,
c) používanie neoverených určených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo meradiel nezodpovedajúcich osobitným predpisom, technickým normám alebo schválenému typu,

2. nariadi znehodnotenie výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné;15) ak ide o potravinárske výrobky, ich výskyt oznámi bezodkladne orgánu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy16) a príslušnému orgánu na ochranu zdravia,

3. uloží kontrolovanej osobe zaistiť pred predajom výrobky, ktoré porušujú práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Ak je dôvodná obava, že kontrolovaná osoba výrobky nezaistí, inšpektor môže uskladniť zaistené výrobky mimo dosahu kontrolovanej osoby na jej náklady; kontrolovaná osoba je povinná zaistené výrobky inšpektorovi vydať.

Kontrolovaná osoba je povinná zaistené výrobky inšpektorovi vydať.

4. nariadi záväzným pokynom kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

5. zakáže uskutočnenie predajnej akcie 10aa) alebo jej pokračovanie, ak je dôvodná obava, že sú ohrozené alebo porušované práva spotrebiteľa.

Ochranné opatrenia

1. Inšpektorát rozhodnutím

a) pozastaví uvádzanie výrobku alebo jeho výrobných sérií na trh na nevyhnutný čas v prípade podozrenia na nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia ľudí, majetku alebo životného prostredia, 18)
b) zakáže uvádzať výrobok alebo jeho výrobné série na trh alebo nariadi stiahnutie týchto výrobkov z trhu alebo aj z používania, ak výrobky preukázateľne ohrozujú život alebo zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie,
c) zakáže predaj výrobkov zaistených podľa § 6 ods. 1 písm. c) a vec oznámi oprávnenej osobe, ak je známa, a postúpi príslušnému orgánu, 8)
d) zakáže poskytovanie služby informačnej spoločnosti, 18a) ak preukázateľne ohrozuje život alebo zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie,
e) nariadi kontrolovanej osobe informovať o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia osoby, ktoré by mu mohli byť vystavené v prípadoch, ak bolo uložené ochranné opatrenie podľa písmena b).
f) kontrolovanej osobe zakáže nekalú obchodnú praktiku, ktorá ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí, a to aj bez dôkazu o škode a bez ohľadu na zavinenie.18b)
g) zakáže organizovanie predajných akcií, ak zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa alebo organizátorovi predajnej akcie alebo predávajúcemu bola už skôr uložená sankcia za porušovanie povinností podľa osobitného predpisu.10aa)

2. O rozhodnutí vydanom podľa odseku 1 písm. a) až c) inšpektorát upovedomí Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Ako sa môžete brániť

1. Ak s výsledkom zaznamenaných opatrení v zázname nesúhlasíte, môžete proti nim podať do troch dní odo dňa ich doručenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok( opatrenie musí byť vykonané a pokuta uhradená). O námietkach rozhodne riaditeľ inšpektorátu do piatich dní od ich doručenia. Rozhodnutie sa doručí kontrolovanej osobe a je konečné.

2. Odvolanie môžete podať aj proti ochrannému opatreniu. Odvolanie sa podáva na Ústredný inšpektorát SOI, Adresa: Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava – Ružinov-Ružinov.Telefón:02/582 722 03. Odvolanie nemá odkladný účinok (opatrenie musí byť vykonané a pokuta uhradená).

Čaká ma pokuta od SOI?

Pokiaľ SOI pri svojej kontrole zistila pochybenie či porušenie zákona z vašej strany, môžete očakávať pokutu. SOI je totiž povinná vám pokutu uložiť.

Dokedy môžete očakávať pokutu?

Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno uložiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *