Vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii

Spotrebitelia pri uplatnení reklamácie, aj na základe informácií zo spotrebných fór, často požadujú namiesto opravy alebo výmeny tovaru vrátenie peňazí. Ako teda postupovať v prípade, keď spotrebiteľ požaduje vrátiť peniaze za reklamovaný tovar?

Práva zákazníka

Zákazník má pri podaní reklamácie právo voľby. Podľa § 622 a 623 Obč. zákonníka:
1. môže požadovať odstúpenie od kúpnej zmluvy
2. môže žiadať primeranú zľavu z ceny ( pri neodstrániteľnej chybe, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu veci, napr. poškriabaná konštrukcia kočíka) . Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.)
3. môže sa domáhať výmeny, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
4. môže sa domáhať opravy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
5. môže sa domáhať doplnenia toho, čo chýba.

Predajca musí zákazníka oboznámiť s jeho právami v Reklamačnom poriadku, právo výberu je na strane zákazníka, nie predajcu.

Zákazník si svoje právo na konečné riešenie reklamácie musí u predajcu uplatniť. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku, má zo zákona nárok na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby alebo dodanie náhradného dielu.

Upozornenie: Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Napríklad, keď kupujúci pri uplatnení reklamácie požaduje opravu reklamovaného tovaru, ale po 3 týždňoch od podania reklamácie žiada už odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu, že reklamácia nie je ešte vyriešená. Keďže kupujúci si ako prvé vybral zo svojich práv právo na opravu, nie ste povinný jeho požiadavke „vrátiť kúpnu cenu“ vyhovieť.

Požiadavke zákazníka napríklad na vrátenie kúpnej ceny nemusíte vyhovieť, ak je možné reklamovanú chybu odstrániť opravou poškodenej časti alebo výmenou súčiastky. Vy ako predávajúci máte právo voľby, ako budete riešiť reklamáciu. Podľa §622 odseku 1 Obč. zákonníka má spotrebiteľ nárok na včasnú a bezplatnú opravu.

Uplatnenie reklamácie

Hitom súčasnej doby sa pri podaní reklamácie spotrebiteľmi stáva požiadavka vrátenia peňazí za reklamovaný tovar. Základnou podmienkou uplatnenia nároku na vrátenie kúpnej ceny výrobku pri reklamácii, t.j. odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, musí byť oznámenie zistenej chyby predávajúcemu, teda podanie reklamácie v záručnej dobe.
Postup pri riešení reklamácie upravuje Občiansky zákonník v §622 a 623.

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to okupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pod pojmom iné neodstrániteľné vady sa rozumejú vady, ktoré nebránia bežnému používaniu. Napríklad topánky v 1 páre majú iný farebný odtieň. V tomto prípade má kupujúci právo na zľavu.

Odstrániteľná chyba

Spotrebiteľ si uplatnil reklamáciu na odrhnuté ucho na taške. Pri uplatnení reklamácie žiada o vrátenie kúpnej ceny výrobku. Jedná sa o chybu, ktorú možno odstrániť a je na rozhodnutí predávajúceho, akým spôsobom reklamáciu vyrieši.

Pri chybe, ktorá je odstrániteľná má predávajúci právo rozhodnúť či výrobok opraví, vymení alebo vráti kúpnu cenu výrobku. SOI do práv predávajúceho nijakým spôsobom nezasahuje.

Aj napriek požiadavke kupujúceho, ktorý trvá na odstúpení od kúpnej zmluvy, môže predávajúci reklamáciu vyriešiť opravou. Zákon jasne definuje, pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú chybu, potom má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
To znamená, ak je chyba odstrániteľná, môžete výrobok opraviť. Konečným riešením reklamácie je oprava výrobku a to aj v prípade, že spotrebiteľ žiadal vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

Povinnosť predávajúceho vrátiť kúpnu cenu výrobku

Zákon presne vymedzuje situácie, keď ste vy ako predávajúci povinný pri reklamácii vrátiť kúpnu cenu výrobku.

Neodstrániteľná chyba

V prípade, že reklamovanú chybu nie je možné odstrániť alebo nemožno pre chybu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, má spotrebiteľ právo na vrátenie kúpnej ceny výrobku.

Tretia reklamácia

Pri 3. reklamácii tej istej časti alebo celého výrobku, v prípade že predchádzajúce 2 reklamácie boli uznané( opravou, výmenou časti alebo celého výrobku). Zásada „3 – krát a dosť!“ nie je podložená zákonom, ale je uplatňovaná v súlade s ustálenou judikatúrou o opätovnom vyskytnutí sa vady po oprave (opätovné vyskytnutie chyby je jej tretie opakovanie počas záručnej doby po jej 2 opravách.

Pre posúdenie oprávnenosti odstúpenia od kúpnej zmluvy je pre kontrolné orgány relevantný reklamačný protokol, aká chyba bola reklamovaná a ako bola odstránená.

3 a viac chýb, ktoré bránia riadnemu užívaniu výrobku

Ak sa v záručnej dobe vyskytnú na výrobku súčasne najmenej 3 odstrániteľné chyby (vady), má spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo výmenu veci (§ 623 ods. 1; 2. veta Obč.z.).

Uvedené práva má zákazník aj vtedy, ak pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať (pozn. aj keď sa nevyskytnú súčasne). Za väčší počet vád súdna prax považuje minimálne tri vady vyskytnuté sa v záručnej dobe.

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy vzniká len v prípade, ak boli uznané všetky 3, resp. viac uplatňovaných vád.

Nepravdivé tvrdenie predávajúceho

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy , ak predávajúci kupujúceho ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.( § 597 odsek 2 Obč.z.) Vlastnosti vymienené kupujúcim sú vlastnosti, ktoré sú pri rozhodnutí kúpy pre kupujúceho dôležité.

Zákazník sa hodinky rozhodol kúpiť po ubezpečení predávajúceho, že sú vodotesné. Po ponorení do vody sa hodinky pokazili. Predávajúci svojim tvrdením porušil § 597 odsek 2 Obč.z. Zákazník má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Nedodržaná 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie

Nárok na vrátenie kúpnej ceny výrobku spotrebiteľovi vzniká, ak predávajúci nedodržal maximálnu 30 dňovú lehotu na vybavenie reklamácie. Reklamáciu spotrebiteľa predávajúci vybavil až po 30. dni od jej uplatnenia spotrebiteľom.

V tomto prípade zákon stojí jednoznačne na strane spotrebiteľa. Ak ste reklamáciu nevybavili v lehote 30 dní od jej uplatnenia, vráťte kúpnu cenu výrobku zákazníkovi okamžite. V prípade, ak zákazník podá podnet na SOI, pokuta vás neminie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie poskytnutého daru

Ak bol zákazníkovi pri kúpe poskytnutý dar, je povinný ho pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť. Napríklad: Zákazník pri kúpe topánok, dostal ako dar „žabky“. Po uplatnení reklamácie, ktorá bola uznaná a vybavená zrušením kúpnej zmluvy, je zákazník povinný vrátiť aj „žabky“.

§ 48 ods. 2 Obč. z. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. § 457 Obč.z. Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

Zhrnutie:

1. základnou podmienkou uplatnenia nároku na odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy kupujúcim, musí byť oznámenie zistenej vady (chyby) predávajúcemu – podanie reklamácie v záručnej dobe

2. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri podaní reklamácie spotrebiteľovi vzniká:

a. ak reklamovanú chybu nebolo možné odstrániť a výrobok nie je možné riadne používať( §508 Občiansky zákonník)
b. pri 3. reklamácii tej istej časti alebo celého výrobku, v prípade že predchádzajúce 2 reklamácie boli uznané( opravou, výmenou časti alebo celého výrobku)
c. ak sa v záručnej dobe vyskytnú na výrobku súčasne najmenej 3 odstrániteľné chyby
d. ak pre väčší počet vád(minimálne tri vady vyskytnuté sa v záručnej dobe) nemôže vec riadne užívať (pozn. aj keď sa nevyskytnú súčasne)
e. podľa § 597 odseku 2 Občianskeho zákonníka ak predávajúci spotrebiteľa ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým
f. ak nebola zákonom dodržaná 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *